Kras
raba tal Kras metulji sončna energija flora prostorsko načrtovanje agrarna geografija kras polži monitoring demogeografija hrošči zaraščanje vegetacija spremembe rabe tal fliš urbanizem stavbna kulturna dediščina arhitektura novogradnje procesi v jamah vodni vir onesnaževanje vodooskrba turistične jame varovanje Dinarski kras urbanizacija naselje prebivalstvo gozdnatost ogozdovanje poselitev Slovenija korozija tektonika relief karbonatne kamnine varstvo okolja Pivška kotlina erozija Vipavska dolina dnevna mobilnost izobrazbena sestava dnevni migranti zavarovane vrste naselbinsko omrežje ogrožene vrste brezposelnost zaposlenost jezikovna sestava etnična sestava verska sestava aktivno prebivalstvo podeželsko naselje neaktivno prebivalstvo ogroženost življenjskih prostorov mesto življenjski prostori kmečka hiša selitvena dinamika naselbinski sistem Kraševci kulturna pokrajina ogrevanje stanovanj velikost stanovanj suburbanizacija habitati stavbni sklad stanovanje starost stanovanj kraške pokrajine trajnostna raba Škocjanske jame Postojnska jama tradicionalna arhitektura selitve notranje selitve migracije razvoj jam brezno reliefne enote kraško površje kraške planote kraško polje jama Notranjsko podolje mednarodne selitve avtohtono prebivalstvo tradicionalna stavbna dediščina imitacije urbanistični pristopi vrtača gostota prebivalstva Logaško polje geografija krasa gospodarska razvitost odseljevanje priseljeno prebivalstvo regionalno načrtovanje regionalni razvoj človeški viri franciscejski kataster razporeditev naselij vpadni kot Sonca direktna osončenost zenitni kot Sonca naklon površja oblika reliefa usmerjenost površja prejeta energija sonca meritve sončne energije energetska učinkovitost stavb raba sončne energije energetski potencial obnovljivi viri energije sončne celice kolektorji primernost prostora odločitveni model sprejemnik sončne energije sončna elektrarna učinkovitost solarna arhitektura aktivni sistemi pasiva gradnja sončna celica električna energija najugodnejši naklon sončne elektrarne najugodnejši azimut izkoristek sončne energije fotovoltaika favna Sončeva energija družina indeks starosti gospodinjstvo zemljiška kategorija vinogradi njive spolna sestava starostna sestava velikost naselij plaz rodnost umrljivost naravni prirast pričakovano trajanje življenja sadovnjaki travinje jus srenja kmetijska raba tal nekmetijska raba tal energija Sonca konflikti interesov agrarna skupnost skupni pašnik rastline živali ozelenjevanje intenzifikacija pogozdovanje spreminjanje števila prebivalcev denudacija pelodna analiza paleovegetacija pelodni diagram analiza oglja deforestacija vodilne gozdne vrste načrt zaščite jame predhodne raziskave jame flora okoli svetil osvetljevanje jam kontrola rasti jamska klima kazalci jamska hidrologija pašniki suhi travniki zaščita vodnih virov ranljivost in tveganje vodonosnikov za onesnaženje Slovenski pristop sledilni poskusi kemijskega in biološkega ocenjevanja kakovosti voda metode fizikalnega ranljivost krasa kraški izvir melišča skalne razpoke kamnite trate kraški vodonosnik podzemni tok urejene jame prve turistične jame v Sloveniji Brkini voda Visoki kras kraško zaledje Ljubljanice fotodokumentacija vizualne spremembe podzemna voda Spodnja Pivka združbe črni gaber grmišča gozd ranljivost kraška voda upravljanje jam podzemeljsko živalstvo oživljanje kapnikov režim odlaganja sige romarski turizem jamska cerkev Valvasor prvi obiski jam nosilnost jame stil/i vpliv turizma na podzemeljske populacije releief pokrajina predhodne raziskave turistična infrastruktura fizikalni in kemijski parametri biotični indeksi jamski turizem biodiverziteta kraški pojavi vaška jedra ogljikova kislina zakrasevanje turistični objekti jame življenje v kraških jamah kraške jame plevelna vegetacija ekstenzivna raba kamnine intenzivna raba raztapljanje sodobna arhitektura posegi v kras raba jam gradnja prometnic krasoslovni nadzor preperevanje naravna dediščina vrtače kraške površinske oblike dolomit apnenec prelom nariv zniževanje površja opuščanje rabe lokve poraba vode značilnosti turističnih jam odnos javnosti monitoring kakovosti voda bioindikatorji fizikalno-kemijski in biološki parametri zaledje kraških izvirov smeri in hitrosti podzemnega pretakanja odlagališča avtoceste vpliv na kraške izvire padavinski dogodki sledilni poskus veliki nevretenčarji fizikalno-kemijske in biološke analize kraških vod kraška polja presihajoča jezera Planinsko polje vpliv turizma na okolje kali Nanoščica mokrotni travniki pomen in varovanje kraških vodnih virov podzemeljski organizmi podzemna povezanost varstveni pasovi zakon o vodah Značilnosti hrast
 


Interaktivni zemljevid