Kras
Flash content
Izbrali ste besedo apnenecZ njo so označene naslednje vsebine.
Geološka zgradba
Geološka zgradba
Obravnavano ozemlje sestavljajo pretežno karbonatne sedimentne kamnine. Ponekod prevladuje fliš, prostorsko omejeni pa so klastični sedimenti. V splošnem gradijo apnence drobna skeletna in neskeletna apnenčasta zrna, umeščena v osnovo ali povezana s cementi. Apnenčasti sedimenti se odlagajo na karbonatnih platformah, v plitvih toplih (ob)tropskih morjih. Dolomiti v glavnem nastajajo z dolomitizacijo kalcitnih sedimentov in sedimentih kamnin. V tektonskem smislu je za obravnavano območje značilna pokrovna zgradba, razsekana s številnimi prelomi.
več


 


Interaktivni zemljevid