Kras
Flash content
Izbrali ste besedo fli_Z njo so označene naslednje vsebine.
Geološka zgradba
Geološka zgradba
Obravnavano ozemlje sestavljajo pretežno karbonatne sedimentne kamnine. Ponekod prevladuje fliš, prostorsko omejeni pa so klastični sedimenti. V splošnem gradijo apnence drobna skeletna in neskeletna apnenčasta zrna, umeščena v osnovo ali povezana s cementi. Apnenčasti sedimenti se odlagajo na karbonatnih platformah, v plitvih toplih (ob)tropskih morjih. Dolomiti v glavnem nastajajo z dolomitizacijo kalcitnih sedimentov in sedimentih kamnin. V tektonskem smislu je za obravnavano območje značilna pokrovna zgradba, razsekana s številnimi prelomi.
več


Flišne pokrajine
Flišne pokrajine
Približno četrtino obravnavanega ozemlja obsegajo flišne pokrajine, med katere prištevamo ravninsko in gričevnato Vipavsko dolino, valovito Spodnjo Pivko ter hribovite Brkine. Navkljub sorodni kamninski podlagi se preostale naravne in družbene prvine v omenjenih flišnih pokrajinah močno razlikujejo.
več


Značilnosti reliefa v flišnih pokrajinah
Značilnosti reliefa v flišnih pokrajinah
Rečno-denudacijski relief je razvit na vododržnih flišnih kamninah Brkinov, Spodnje Pivke in Vipavske doline. Na teh območjih sta poglavitna geomorfna procesa denudacija in erozija, ki ju omogočajo mehansko preperevanje in drugi razdiralni procesi. Zanj je značilno prepletanje dolin in vmesnih slemen.
več


 


Interaktivni zemljevid