Kras
seznam vsebin na temo
Kamnine in relief
Kamnine in relief
Kamnine spadajo med temeljne pokrajinske prvine, saj v veliki meri vplivajo na razvoj površja, oblikovanost reliefa in nastanek prsti. Večino površja na izbranem območju gradijo dobro zakrasele sedimentne karbonatne kamnine, med katere spadajo apnenci in dolomiti. Vodna mreža je na kraških tleh močno okrnjena, na površju pa prevladujejo raznovrstne kraške oblike. Območja, ki jih gradijo vododržne flišne kamnine, imajo razvito gosto rečno omrežje. Za njih je značilno prepletanje dolin in vmesnih vzpetin.
več


Kras
Kras
Kras je del zemeljske skorje, katerega značilnosti pogojuje kemično delovanje vode na relativno dobro topne karbonatne kamnine. Kras prvotno pomeni golo, kamnito pokrajino. Dinarski kras, kamor spada obravnavano ozemlje, se nahaja v južni Sloveniji in se ga deli na Nizki in Visoki kras. Za Dinarski kras so značilne vrtače, kraška polja, uravnana površja in visoki kraški platoji. Poleg zakrasevanja karbonatnih kamnin ima pri oblikovanju reliefa pomembno vlogo tudi tektonika.
več


Geološka zgradba
Geološka zgradba
Obravnavano ozemlje sestavljajo pretežno karbonatne sedimentne kamnine. Ponekod prevladuje fliš, prostorsko omejeni pa so klastični sedimenti. V splošnem gradijo apnence drobna skeletna in neskeletna apnenčasta zrna, umeščena v osnovo ali povezana s cementi. Apnenčasti sedimenti se odlagajo na karbonatnih platformah, v plitvih toplih (ob)tropskih morjih. Dolomiti v glavnem nastajajo z dolomitizacijo kalcitnih sedimentov in sedimentih kamnin. V tektonskem smislu je za obravnavano območje značilna pokrovna zgradba, razsekana s številnimi prelomi.
več


1 od 3 | naprej ››
so ena od temeljnih značilnosti pokrajine. V veliki meri vplivajo na razvoj površja in na njegovo oblikovanost, to je relief. Tematski sklop zato prinaša predstavitev kamnin in reliefa na obravnavanem območju.


Interaktivni zemljevid