Kras
Flash content
Izbrali ste besedo erozijaZ njo so označene naslednje vsebine.
Kamnine in relief
Kamnine in relief
Kamnine spadajo med temeljne pokrajinske prvine, saj v veliki meri vplivajo na razvoj površja, oblikovanost reliefa in nastanek prsti. Večino površja na izbranem območju gradijo dobro zakrasele sedimentne karbonatne kamnine, med katere spadajo apnenci in dolomiti. Vodna mreža je na kraških tleh močno okrnjena, na površju pa prevladujejo raznovrstne kraške oblike. Območja, ki jih gradijo vododržne flišne kamnine, imajo razvito gosto rečno omrežje. Za njih je značilno prepletanje dolin in vmesnih vzpetin.
več


Značilnosti reliefa v flišnih pokrajinah
Značilnosti reliefa v flišnih pokrajinah
Rečno-denudacijski relief je razvit na vododržnih flišnih kamninah Brkinov, Spodnje Pivke in Vipavske doline. Na teh območjih sta poglavitna geomorfna procesa denudacija in erozija, ki ju omogočajo mehansko preperevanje in drugi razdiralni procesi. Zanj je značilno prepletanje dolin in vmesnih slemen.
več


 


Interaktivni zemljevid