Kras
Flash content
Izbrali ste besedo hro_iZ njo so označene naslednje vsebine.
Gozd in grmišča
Gozd in grmišča
Primarna vegetacija obravnavanega območja je gozd. Pogojena je z geografsko lego in regionalno klimo in bi bila pri nas kot gozd razvita povsod – razen na vodnih površinah, skalovju in meliščih – če vanjo ne bi posegal človek. Zaradi razmeroma velikega števila vegetacijskih tipov, smo se pri obravnavi gozdnih in grmiščnih združb omejili na območje planote Kras - matičnega Krasa. Na Vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije so prikazane še ostale združbe s širšega kraškega območja.
več


Suha travišča
Suha travišča
Travišča na Krasu in sosednjih kraških območjih so nastala zaradi delovanja človeka, ki je s sekanjem, požiganjem krčil gozdove. Na globljih tleh so kmetje skozi daljše obdobje, ko so odstranjevali površinsko kamenje in ga zlagali v suhozide ali kopaste kupe, oblikovali travnike in jih vzdrževali z redno košnjo. Na plitvejših in kamnitih tleh so nastali obsežni pašniki, ki so še pred nekaj desetletji pokrivali neprimerno večje površine kot danes. Zaradi opuščanja paše in košnje se je pričelo zaraščanje, zato so sedaj marsikje ponovno sklenjena grmišča ali gozdni sestoji.
več


Kali in lokve
Kali in lokve
Še obstoječi kali in lokve so danes edini površinski mokriščni ekosistemi na Krasu; v njih so ustrezna bivališča našle rastlinske in živalske vrste, ki na prepustnih karbonatnih kraških tleh, kjer površinskih voda ni, naravnih vodnih življenjskih prostorov nimajo. Kljub dejstvu, da so kali in lokve antropogeno pogojeni krajinski elementi, je njihovo vzdrževanje in ohranjanje smiselno s stališča ohranjanja vrstne, ekosistemske in krajinske pestrosti; v okviru slednje tudi kot del naravne in kulturne dediščine Krasa.
več


1 od 2 | naprej ››
 


Interaktivni zemljevid