Kras
Flash content
Izbrali ste besedo gozdnatostZ njo so označene naslednje vsebine.
Splošne značilnosti rabe tal
Splošne značilnosti rabe tal
Raba tal, še zlasti kmetijska, je v veliki meri odvisna od naravnogeografskih razmer. Obravnavano območje je naravnogeografsko izredno heterogeno, zato in tudi zaradi njegove družbenogeografske pestrosti je raba tal v posameznih pokrajinskih enotah lahko povsem različna. Prikazana raba tal je trenutno stanje v obdobju intenzivnih, z vidika rabe tal deloma tudi nasprotujočih si procesov.
več


Ogozdovanje
Ogozdovanje
Ogozdovanje je spreminjanje kmetijskih zemljišč v gozd oziroma zaraščanje z gozdovi. Posebno izrazito je na zakraselih območjih zahodne Slovenije, kjer je prav gozd tista zemljiška kategorija, ki se je v zadnjem stoletju na račun krčenja kmetijsskih zemljišč površinsko daleč najbolj povečala. V 20. stoletju je prvotno načrtno pogozdovanje izpodrinilo stihijsko ogozdovanje.
več


 


Interaktivni zemljevid