Kras
Flash content
Izbrali ste besedo tektonikaZ njo so označene naslednje vsebine.
Kamnine in relief
Kamnine in relief
Kamnine spadajo med temeljne pokrajinske prvine, saj v veliki meri vplivajo na razvoj površja, oblikovanost reliefa in nastanek prsti. Večino površja na izbranem območju gradijo dobro zakrasele sedimentne karbonatne kamnine, med katere spadajo apnenci in dolomiti. Vodna mreža je na kraških tleh močno okrnjena, na površju pa prevladujejo raznovrstne kraške oblike. Območja, ki jih gradijo vododržne flišne kamnine, imajo razvito gosto rečno omrežje. Za njih je značilno prepletanje dolin in vmesnih vzpetin.
več


Geološka zgradba
Geološka zgradba
Obravnavano ozemlje sestavljajo pretežno karbonatne sedimentne kamnine. Ponekod prevladuje fliš, prostorsko omejeni pa so klastični sedimenti. V splošnem gradijo apnence drobna skeletna in neskeletna apnenčasta zrna, umeščena v osnovo ali povezana s cementi. Apnenčasti sedimenti se odlagajo na karbonatnih platformah, v plitvih toplih (ob)tropskih morjih. Dolomiti v glavnem nastajajo z dolomitizacijo kalcitnih sedimentov in sedimentih kamnin. V tektonskem smislu je za obravnavano območje značilna pokrovna zgradba, razsekana s številnimi prelomi.
več


 


Interaktivni zemljevid