Kras
Kamnine in relief

Kamnine so ena od temeljnih značilnosti pokrajine. V veliki meri vplivajo na razvoj površja, oblikovanost reliefa in nastanek prsti. Večino površja na izbranem območju gradijo dobro zakrasele sedimentne karbonatne kamnine, to so apnenci in dolomiti, od triasne do eocenske starosti. Zato so na površju razvite različne kraške oblike, od drobnih, kot so žlebiči, do največjih, kot so kraška polja in ravniki. V Vipavski dolini, Brkinih, dolini Reke in Pivški kotlini so na površju flišne kamnine eocenske starosti, ki so vododržne in je zato na njih razvita gosta rečna mreža. Vodotoki so tod vrezali globoke grape in doline, nad katerimi se dvigajo vmesna slemena in vzpetine.

V geotektonskem smislu pripada območje Zunanjim Dinaridom in ga sestavlja pet večjih narivnih enot: Trnovski in Hrušiški pokrov, Snežniška in Komenska narivna gruda ter Kraški narivni rob. Narivi so razsekani s prelomi, med katerimi so v morfološkem in seizmičnem pogledu najpomembnejši Idrijski, Predjamski, Raški in Divaški.

Najbolj značilen kraški pojav, brez katerega ni pravega krasa, so kraške jame in brezna. Na obravnavanem ozemlju je doslej znanih 2188 kraških votlin. Najdaljši spleti jamskih rovov pripadajo Postojnskemu, Predjamskemu in Škocjanskemu jamskemu sistemu.

Človek s svojim načinom življenja in velikokrat nepremišljenimi posegi v prostor močno ogroža naravo. To še posebej velja za kras, saj je le ta zaradi svoje prevotljenosti zelo občutljiv za različne oblike onesnaženja, nepravilno ravnanje pa lahko ima dolgotrajne posledice.

V okviru sklopa so bile obravnavane naslednje teme:

  • kamninska sestava ozemlja,
  • geološke strukture in tektonske razmere,
  • procesi zakrasevanja in kraška denudacija,
  • geomorfni procesi na vododržni podlagi (denudacija, erozija, plazenje),
  • jame in jamski sistemi,
  • površinske kraške oblike,
  • specifični tipi krasa (kontaktni kras in kras na dolomitu),
  • onesnaževanje in drugi posegi v kras,
  • značilnosti kraških in flišnih pokrajin obravnavanega območja.


Struktura delovnih skupin

Geologija in speleologija
Vodja: Nadja Zupan Hajna
Sodelujoči: Bojan Otoničar, Andrej Mihevc, Tadej Slabe, Martin Knez

Geomorfologija
Vodji: Bojan Otoničar in Blaž Komac
Sodelujoči: Andrej Mihevc, Tadej Slabe, Martin Knez, Nadja Zupan Hajna, Mauro Hrvatin, Matija Zorn


Razpokana karbonatna kamnina je osnova za oblikovanje kraškega površja. Foto: A. Mihevc
Razpokana karbonatna kamnina je osnova za oblikovanje kraškega površja. Foto: A. Mihevc
Veliki naravni most v Rakovem Škocjanu.
Foto: A. Mihevc
Veliki naravni most v Rakovem Škocjanu.
Foto: A. Mihevc
Kapniki v Postojnski jami.
Foto: N. Zupan Hajna
Kapniki v Postojnski jami.
Foto: N. Zupan Hajna


Interaktivni zemljevid