Kras
seznam vsebin na temo
Ogozdovanje
Ogozdovanje
Ogozdovanje je spreminjanje kmetijskih zemljišč v gozd oziroma zaraščanje z gozdovi. Posebno izrazito je na zakraselih območjih zahodne Slovenije, kjer je prav gozd tista zemljiška kategorija, ki se je v zadnjem stoletju na račun krčenja kmetijsskih zemljišč površinsko daleč najbolj povečala. V 20. stoletju je prvotno načrtno pogozdovanje izpodrinilo stihijsko ogozdovanje.
več


Skupni pašniki
Skupni pašniki
Skupna zemljišča so bila skupna lastnina soseske, ki kot posebna oblika posestnih odnosov sega še v dobo plemenske ureditve. Za skupno zemljišče je sopomenka gmajna, za sosesko pa srenja. V 19. stoletju se je za sosesko uveljavil izraz agrarna skupnost. Na obravnavanem območju se pravica na skupnih zemljiščih imenuje jus in je navezana na najstarejše kmetije.
več


Spremembe rabe tal v vrtačah
Spremembe rabe tal v vrtačah
Kmetijska raba tal v vrtačah je najstarejši in z zornega kota človeka najbolj sonaraven poseg v vrtačah. Spreminjanje rabe tal v vrtačah je posledica tako družbenih kot naravnih sprememb v pokrajini. Po 2. svetovni vojni se je s priseljevanjem in z zmanjševanjem pomena kmetijstva odnos prebivalcev do logaške pokrajine precej poslabšal in povzročil njeno razvrednotenje.
več


tal v geografiji opredeljuje človekovo delovanje v pokrajini v najširšem pomenu, poleg tega pa je največkrat prilagojena naravnim razmeram. 


Interaktivni zemljevid