Kras
Skupni pašniki

Zemljišča v skupni lasti so od nastanka dalje doživljala spremembe. Gozd je bil razdeljen med kmete, na preostalih zemljiščih so nastajale nove kmetije ali pa so se že obstoječe povečale. Od konca fevdalizma se je pomen izraza gmajna zožil zgolj na pašnike. Prav pašništvo je kot najstarejša oblika živinoreje ustvarilo in ohranjalo razmerje med skupno in zasebno lastnino.

Kljub temu, da je bila večina skupnih zemljišč prej ali slej razparcelirana in je prešla v zasebne roke, so se nekatera ohranila vse do srede 20. stoletja, ko so ob spremembi družbenopolitičnega sistema postala predmet razlastitvenih postopkov.

V kraških predelih se je skupna zemlja imenovala kraška gmajna. Večinoma je bila namenjena paši, redkeje košnji. V zadnjih stoletjih je doživljala intenzivne spremembe. Dober pokazatelj teh procesov je spreminjanje deleža travnikov in pašnikov. Leta 1825 je bilo na obravnavanem območju skoraj 80 % zemljišč namenjenih pašnikom ali travnikom. Do leta 1961 se je njihov delež zmanjšal na polovico. Karta dejanske rabe tal, izdelana na podlagi interpretacije letalskih posnetkov, kaže, da je travinje leta 2002 zavzemalo le še 14 % ozemlja. Delež travnikov in pašnikov se je najbolj zmanjšal prav na Krasu.

Od 33.460 ha travnikov in pašnikov na obravnavanem območju jih je skoraj četrtina ali nekaj manj kot 8000 ha znova prešlo v last agrarnih skupnosti. 13 denacionalizacijskih primerov še ni rešenih. Največ zemljišč je bilo vrnjenih v skupno last na območju Krasa in Pivškega podolja. Na Krasu z 68 % prevladujejo kmetijska zemljišča oziroma pašniki, torej ostanki kraških gmajn, v Pivškem podolju pa z dobrimi 56 % gozd. Leta 1949 je bilo tu razmerje med travinjem in gozdom 71 % proti 27 %, leta 2007 pa 45 % proti 53 %.

Preglednica: Število registriranih agrarnih skupnosti in površina že vrnjenih skupnih zemljišč s stanjem leta 2007 po naravnih pokrajinah obravnavanega območja.

pokrajina

število agrarnih skupnosti

kmetijska zemljišča (v ha)

gozd (v ha)

druga zemljišča (v ha)

skupaj (površina v ha)

Kras

34

3362

1597

18

4977

Podgorski kras

4

613

79

1

693

Pivško podolje

25

1641

1964

0

3605

Notranjsko podolje

9

528

581

1

1110

Vipavska dolina

6

1038

677

1

1716

Brkini

9

224

682

0

906

Nanos

2

99

204

0

303

Javorniki

1

437

0

0

437

skupaj (površina v ha)

90

7942

5784

21

13747

 
Avtorja

Mimi Urbanc in Franci Petek

Eno glavnih tradicionalnih pašnih območij je na pobočjih Javornikov in Snežnika, ki pa se zaradi opuščanja pašništva intenzivno zaraščajo z gozdom. V ospredju je prometno pomembno Pivško podolje s Prestranskim gradom v spodnjem desnem delu fotografije. Foto: M. Lenarčič.
Eno glavnih tradicionalnih pašnih območij je na pobočjih Javornikov in Snežnika, ki pa se zaradi opuščanja pašništva intenzivno zaraščajo z gozdom. V ospredju je prometno pomembno Pivško podolje s Prestranskim gradom v spodnjem desnem delu fotografije. Foto: M. Lenarčič.
Goloseki na pobočjih severovzhodno nad Ilirsko Bistrico so nastali ob vnovičnem urejanju pašnikov na z gozdom poraslih zemljiščih, ki se v katastru še vedno vodijo kot pašniki. Za ta namen je bilo v letih 2001–2006 mogoče pridobiti kmetijske subvencije. Foto: G. Kovačič.
Goloseki na pobočjih severovzhodno nad Ilirsko Bistrico so nastali ob vnovičnem urejanju pašnikov na z gozdom poraslih zemljiščih, ki se v katastru še vedno vodijo kot pašniki. Za ta namen je bilo v letih 2001–2006 mogoče pridobiti kmetijske subvencije. Foto: G. Kovačič.


Interaktivni zemljevid