Kras
seznam vsebin na temo
Človek in kras
Človek in kras
Ljudje uporabljamo in izrabljamo jame v različne namena že od začetkov svojega obstoja, šele v zadnjem času pa se zavedamo, da so jame tudi pomembni objekti naravne dediščine. Še vedno vse prevečkrat z nepremišljenimi posegi v prostor ogrožamo občutljivo kraško naravo in njene vire, med njimi tudi pitno vodo. Zavedamo se, da so posegi v kras pogosto neizogibni, vendar morajo biti ti skrbno načrtovani in nadzirani.
več


Flišne pokrajine
Flišne pokrajine
Približno četrtino obravnavanega ozemlja obsegajo flišne pokrajine, med katere prištevamo ravninsko in gričevnato Vipavsko dolino, valovito Spodnjo Pivko ter hribovite Brkine. Navkljub sorodni kamninski podlagi se preostale naravne in družbene prvine v omenjenih flišnih pokrajinah močno razlikujejo.
več


Značilnosti reliefa v flišnih pokrajinah
Značilnosti reliefa v flišnih pokrajinah
Rečno-denudacijski relief je razvit na vododržnih flišnih kamninah Brkinov, Spodnje Pivke in Vipavske doline. Na teh območjih sta poglavitna geomorfna procesa denudacija in erozija, ki ju omogočajo mehansko preperevanje in drugi razdiralni procesi. Zanj je značilno prepletanje dolin in vmesnih slemen.
več


‹‹ nazaj | 3 od 3
so ena od temeljnih značilnosti pokrajine. V veliki meri vplivajo na razvoj površja in na njegovo oblikovanost, to je relief. Tematski sklop zato prinaša predstavitev kamnin in reliefa na obravnavanem območju.


Interaktivni zemljevid