Kras
Flash content
Izbrali ste besedo KrasZ njo so označene naslednje vsebine.
Raba tal
Raba tal
Z razmerji med zemljiškimi kategorijami (njive, sadovnjaki, vinogradi, travinje – skupaj pašniki in travniki, gozdovi, pozidano, drugo) lahko ugotovimo, kako ugodne so naravne razmere za kmetijstvo in poselitev, prevladujočo kmetijsko usmerjenost, pa tudi splošne značilnosti družbenega in gospodarskega razvoja v določeni pokrajini.
več


Kraške vode v jugozahodni Sloveniji
Kraške vode v jugozahodni Sloveniji
Na območju jugozahodne Slovenije predstavljajo glavno hidrogeološko enoto kraški vodonosniki, ki jih gradijo karbonatne kamnine triasne, jurske, kredne in paleocenske starosti. Ločeni so z območji zelo slabo prepustnih eocenskih flišnih kamnin, ki imajo vlogo hidrogeološke pregrade. Na flišu se zbirajo površinski tokovi, ki na stiku s krasom ponikajo v podzemlje. Prav tako pa se na meji s flišem podzemne vode vračajo na površje skozi številne kraške izvire.
več


Prostorska razporeditev sončne energije
Prostorska razporeditev sončne energije
V Sloveniji meritve osončenosti opravljamo le na nekaterih meteoroloških postajah, zato ocenimo količino sončnega obseva v poljubni točki z interpolacijo meritev, pri čemer si lahko pomagamo še z meritvami trajanja sončnega obsevanja, ki ga merimo na več postajah kot osončenost. Geografsko so razlike v obsevu lahko precejšnje – zelo velik vpliv ima nadmorska višina.
več


1 od 3 | naprej ››
 


Interaktivni zemljevid