Kras
Voda

V sklopu Voda bomo iskali odgovore na tri vprašanja:

  • Kakšno je trenutno stanje vodooskrbe in varovanja kraških vodnih virov v Sloveniji?
  • Katere so učinkovite metode za izdelavo kart ranljivosti in ogroženosti, ki so osnova za določitev varstvenih pasov kraških vodnih virov in varovalnih ukrepo v?
  • Kako naj načrtujemo spremljanje stanja, da bomo lahko čim bolj realno ocenili trenutno stanje in trend spreminjanja kakovosti kraških vod?

Na hidrogeološki karti bomo prikazali osnovne hidrogeološke značilnosti območja ter opisali enote in značilne parametre najpomembnejših hidrogeoloških objektov. Na osnovi zbranih podatkov bomo izpostavili značilnosti, ki opredeljujejo veliko ranljivost kraških vodonosnikov in jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju varovalnih ukrepov. Preizkusili bomo različne metode kartiranja ranljivosti kraških vodonosnikov in predlagali najbolj primerno za uporabo na slovenskem krasu. Na karti vodnih virov bomo prikazali obstoječe in potencialne vire vodooskrbe ter opisali sistem vodooskrbe in trenutno stanje varovanja vodnih virov. Izpostavljeni bodo največji viri onesnaževanja. Pregledali in ovrednotili bomo do sedaj zbrane podatke o kakovosti kraških vod in jih dopolnili z novimi analizami. Ocenili bomo trenutno stanje in trende kakovosti ter izdelali smernice za izvajanje spremljanja kakovosti.

Struktura delovne skupine

Vodja: Metka Petrič

Sodelavci:

  • Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: Janja Kogovšek, Nataša Ravbar, Tanja Pipan
  • Univerza Nova Gorica: Mladen Franko
  • Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija,  d.o.o.: Marjan Žmak.
Izviri Malenščice pri Planini – kraški vodni vir za oskrbo občin Postojne in Pivke. (Foto: M. Petrič)
Izviri Malenščice pri Planini – kraški vodni vir za oskrbo občin Postojne in Pivke. (Foto: M. Petrič)
S sledilnimi poskusi ugotavljamo značilnosti in smeri podzemnega pretakanja, ki so pomembne za določitev zaledja kraških vodnih virov in načina transporta škodljivih snovi v krasu. (Foto: M. Petrič)
S sledilnimi poskusi ugotavljamo značilnosti in smeri podzemnega pretakanja, ki so pomembne za določitev zaledja kraških vodnih virov in načina transporta škodljivih snovi v krasu. (Foto: M. Petrič)


Interaktivni zemljevid