Kras
Načrt dobrega krasoslovnega upravljanja z jamo

Turistična infrastruktura in obisk prineseta številne spremembe na površju pred vhodom v jamo in v jami. Pred vhodom v jamo se gradijo parkirišča, sprehajalne poti, kioski, stranišča, hoteli ... v jami pa zlasti sprehajalne poti in električne napeljave. Vseh posledic jamskega turizma na jamsko okolje in jamske organizme ni mogoče predvideti, zato je treba izbrati ključne kazalce in jim časovno slediti. K osnovnim kazalcem kakovosti jamskega okolja, zraka in vode je po potrebi smiselno dodati še dodatne parametre, ki so ključnega pomena za določeno jamo, npr. pogostejše merjenje koncentracije radona v zraku. Ključnega pomena je podatek o turistični nosilnosti jame, zlasti v primeru jam s srednjim ali nizkim vnosom energije. Z rednim monitoringom je treba pričeti čim prej, saj je le na podlagi dologoročnega opazovanja mogoče predvideti trende v prihodnosti ter spremeniti režim turističnega obiska, trajanje obiska, smer poteka obiska, oziroma celo predlagati začasno ali trajno zaprtje jame v turistične namene. Za varen obisk je nujno upoštevati poleg načel okoljevarstva tudi zakonodajo, ki definira človeku varno okolje.

Predvsem se moramo zavedati, da monitoring ni sam sebi namen. Vedeti moramo, kaj je v jami res pomembno, kateri so pogoji, da to ohranimo in temu prilagodimo monitoring. Velikokrat se zgodi, da spremljamo parametre, ki mogoče za določeno jamo niso bistveni, ob tem pa spregledamo druge škodljive vplive, npr. fizične posege v jamo.

Predhodne raziskave jame

Speleološke raziskave

 • Izmera in raziskava jamskih rovov.
 • Inventarizacija in fotodokumentacija celotne jame.
 • Načrt jame.

Geološke in geomorfološke raziskave

 • Kartiranje jame.
 • Določitev in ovrednotenje pomembnih kraških pojavov in procesov v jami.
 • Proučevanje sedimentov, sedimentacijskih procesov, datacije in rekonstrukcija nastanka jame.
 • Paleontološke in arheološke raziskave.

Hidrološke raziskave

 • Ugotovitev vodnega režima v jami, smeri pretakanja, virov voda in sezonske dinamike.
 • Umestitev jame v vodonosniku.
 • Monitoring fizikalno-kemijskih parametrov kakovosti vode.

Mikroklimatske raziskave

 • Ugotovitev začetnega stanja.
 • Ocena vplivov odprtja novih turističnih delov na jamsko klimo, kroženje zraka in živalstvo.

Speleobiološke raziskave

 • Popis jamske favne in flore.
 • Ugotovitev statusa posameznih vrst.
 • Zaščitni ukrepi za redke in endemitske vrste.

Monitoring in načrt zaščite jame

 • Določitev vplivnega območja nad jamo, ugotovitev trenutnega stanja rabe prostora in predlogi za izboljšanje (razglasitev parka).
 • Predlogi za morebitno zakonsko zaščito in razglasitev vrednosti svetovnega pomena.

 • Izgradnja optimalnega vhoda v jamo z minimalnim vplivom na jamsko klimo.
 • Ohranitev naravnih procesov v jami v okviru turistične nosilnosti jame z minimalnim časom zadrževanja turistov v jami.
 • Določitev referenčnih mest za ugotavljanje sprememb v jamskem okolju.

 • Zagotovitev vzdržne jamske atmosfere in monitoring ključnih parametrov (temperatura, CO2, kroženje zraka) in zdravju škodljivih snovi (radon).
 • Ohranjanje kakovosti vodnih virov v jami in monitoring ključnih parametrov ter zdravju škodljivih snovi.
 • Določitev indikatorskih jamskih organizmov in ugotavljanje populacijske dinamike.
 • Fotomonitoring.

 • Izbor najprimernejše, ustrezno dolge in varne turistične poti, nabor zanimivih jamskih objektov in način njihovega prikaza
 • Izbor najustreznejšega načina osvetljevanja in postavitev drugih infrastrukturnih elementov.
 • Neškodljiv način odstranjevanja odplak in odpadkov iz jame.
 • Predlogi mest za morebitni alternativni turizem v jami.

 • Priprava strokovnega in poljudnega tekstovnega in grafičnega gradiva
 • Virtualni prikaz jame in rezultatov raziskav.
 • Izobraževanje jamskih vodnikov in upravitelja.
 • Osveščanje in vključitev javnosti v zaščito jam in krasa.
Biseri. (Foto: Andrej Mihevc)
Biseri. (Foto: Andrej Mihevc)
Stalaktiti. (Foto: Janez Mulec)
Stalaktiti. (Foto: Janez Mulec)
Stari vhod v Postojnsko jamo. (Foto: Stanislav Glažar)
Stari vhod v Postojnsko jamo. (Foto: Stanislav Glažar)


Interaktivni zemljevid