Kras

Cilj raziskav
 

Osnovni cilj projekta je boljše okolje za življenje v Sloveniji ter uveljavljanje okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. Projekt predlaga ukrepe in potrebne raziskave za trajnostno gospodarjenje z naravno in kulturno pokrajino in zmanjševanje negativnih vplivov človekovih dejavnosti (posegov) na okolje. Strateška cilja projekta sta:

  • sodelovanje med različnimi partnerji iz znanstvenih, gospodarskih in medijskih sfer 
  • oblikovanje učinkovitih ukrepov in večanje okoljske osveščenosti.

 

V nacionalnem interesu Slovenije je, da svojo tipično naravno in kulturno pokrajino (slovenski kras) zavaruje pred škodljivimi vplivi, hkrati pa to pokrajino strateško dobro uporabi za trajnostno gospodarjenje, še posebej na področju voda in na področju razvoja (eko)turizma. Zato so bili oblikovani spremljevalni cilji projekta:

  • osredotočenost na kritične točke oziroma področja trajnostnega gospodarjenja z okoljem (kraške jame, voda in energija),
  • učinkovitejša raba naravnih virov (vodni izviri),
  • oblikovanje osnov za izboljšanje stanja vodnega in kraškega okolja,
  • predlog smernic za uskladitev s strategijami v kmetijstvu, industriji, energetiki, prometu in turizmu, in
  • vzpostavitev tehnološkega center za spremljanje ključnih geoloških, hidrodinamičnih, hidrokemičnih in bioloških parametrov.

 

Varovanje okolja ima široke razsežnosti, saj posredno pomeni tudi varovanje zdravja populacije, kar ima je poseben gospodarski pomen za celo državo.Interaktivni zemljevid